Naujienos

Dėl kendo Kaliningrade

prieš 10 metų

Neperseniausiai tinklapyje buvo išspausdinta informacija klubų vadovams, reaguojant į susiklosčiusią keistą situaciją pas kolegas- Kaliningrado kendokas. Šis pranešimas susilaukė komentaro, interpretuojančio įvykius kiek kitaip.

Iš etinių nuostatų komentarai asociacijos puslapyje neblokuojami, suteikiant teisę pasisakyti, pateikti argumentuojančius faktus bei aplinkybes, nebent tas pateikimas vyktų visai nekorektiška forma.

Komentaras susilaukė kontrargumento iš Kaliningrado regioninio RKF skyriaus prezidento S. Lemajevo . Jis aiškiai išdėsto įvykių, ne visai suderinamų su kovos menų etika, eigą, pagrįsdamas, kodėl buvo pašalinti nariai ir kodėl jų atestacijos nėra galiojančios.

Jei tai iššauktų papildomų vertinimų iš kokios nors suinteresuotos pusės, be abejo,  su mielu noru sutinkame suteikti vietos tinklapyje konstruktyviam (tikėkimės) dialogui.

Tačiau galutinis sprendimas priklausys ne nuo draugų ar kolegų nuomonės, o nuo Rusijos kendo, iaido ir jodo federacijos valdybos sprendimo.

Pranešimo tekstas:

Šiuo laišku noriu Jums pranešti, kad Rusijos kendo, iaido ir jodo federaciją (toliau RKF) Kaliningrado srities teritorijoje Kaliningrado regioninis RKF skyrius. Kaliningrado regioninis RKF skyrius dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja RKF, arba, suderinus su RKF valdyba – renginiuose, organizuojamuose tų federacijų ar organizacijų, kurios yra patvirtintos Tarptautinės kendo federacijos ar Europos kendo federacijos. Lietuvos respublikos teritorijoje Kaliningrado regioninis RKF skyrius palaiko kontaktus su Lietuvos kendo asociacija ir dalyvauja tik tuose renginiuose, kuriuos organizuoja ar rekomenduoja minėta asociacija.

Taip pat pranešu, kad p.p. A. Pruksas ir V. Pruksas 2010 m. vasario mėn. buvo pašalinti iš Kaliningrado regioninio RKF skyriaus už nusižengimus disciplinai. Minėti ponai be suderinimo  su Kaliningrado regioninio RKF skyriaus vadovybe, suklaidinę RKF Prezidentą R. S. Alojevą gavo rekomendacijas dalyvauti atestacijose. Po visų aplinkybių išsiaiškinimo jiems buvo nurodyta suderinti šias rekomendacijas su Kaliningrado regioninio RKF skyriaus vadovybe, ką jie praignoravo. Tada buvo priimtas sprendimas pašalinti šiuos asmenis iš Kaliningrado regioninio RKF skyriaus.  Visa veikla, vykdoma aukščiau minėtų ponų Kaliningrado srityje, yra privataus pobūdžio ir oficialiai nepalaikoma Rusijos kendo, iaido ir jodo federacijos. Prašau atsižvelgti į šias aplinkybes bet kokiuose santykiuose su minėtais ponais.

Su pagarba,

Kaliningrado regioninio RKF skyriaus prezidentas S. P. Lemaevas

Originalus tekstas:

Настоящим письмом хочу сообщить Вам, что Российскую Федерацию Кендо, Иайдо, Дзёдо (далее РФК) на территории Калининградской области представляет Калининградское Региональное Отделение РФК (КРО РФК). Калининградское Региональное Отделение РФК принимает участие в мероприятиях организованных РФК или по согласованию с Президиумом РФК в мероприятиях организованных федерациями и организациями aфилированными FIK и ЕKF. На территории Литовского государства, КРО РФК поддерживает контакты с Литовской Ассоциацией Кендо и принимает участие только в мероприятиях организованных или рекомендованных этой Ассоциацией.

Так же сообщаю, что г-н А. Прукс и В. Прукс в феврале 2010 года были исключены из состава КРО РФК за дисциплинарные нарушения. Вышеуказанные господа без согласования с руководством КРО РФК, введя в заблуждение Президента РФК Алоева Р. С. получили рекомендации на участие в аттестации. После выяснения всех обстоятельств им было указано согласовать эти рекомендации с руководством КРО РФК, что было ими проигнорировано, в результате чего было принято решение об исключении этих лиц из состава КРО РФК. Вся деятельность, которая ведется вышеуказанными господами на территории Калининградской области несет частный характер и не имеет официальной поддержки Российской Федерации Кендо, Иайдо, Дзёдо. Прошу учесть эти обстоятельства при установлении любых контактов с этими господами.

С уважением,

Президент КРО РФК            С. П. Лемаев

Komentarai (1)

  • Dimas prieš 10 metų rašė:

    Does it means because they are not official kendo club they can’t figure on to participate in kendo events?

Rašyti komentarą